Droner skal løfte varehandelen i Norefjellregionen til nye høyder

Bakgrunn for satsing på automatisert person- og varetransport

Automatisert person- og varetransport er et av de mest lovende internasjonale markeder i sterk vekst og er spesielt viktig for å «ta byene og stedene tilbake» fra dagens transportsystem. Som i stor grad er basert på person- og varetransport med kjøretøy på veg, med forurensing og klimagass utslipp, og arealkrevende funksjoner til parkering, manøvrering og vegfremføring. Det er mange ulike prognoser for størrelsen på det globale markedet innen autonom transportteknologi. I juli anslår 2021 Market Watch at det autonome kjøretøymarkedet aleine vil være 2.000 milliarder dollar i 2030. En ambisiøs klimapolitikk i store deler av verden bekrefter disse mulighetene. 

Teknologi er en del av løsningen og Norge har gode forutsetninger for å lede an i det globale grønne skiftet, men det krever god kunnskap om behovene og utviklingen. Fokuset på nye løsninger for transport vil øke, også for Urban Air Mobility (UAM). Å legge til rette for og forsterke innovasjon og vekst innenfor disse områdene for norske teknologivirksomheter har stort potensial i et globalt marked.

Norfjell som testarena 

Norfjellregionen har, gjennom Testarena Norefjell, toppet bærekraftsarbeidet med test av selvkjørende buss. Gjennom vintersesongen ble det etablert persontransport for fastboende, besøkende og ansatte i fjellet med tjenesten "Helt frem". 

Nå skal regionen teste nye høyder, og vil satse på vareleveranse med droner. Det er gjennomført ett forporsjekt og rapporten kan du lese nedenfor. 

Veien videre - fra forprosjekt til iverksetting for Norefjell og Kongsbergregionen

I Norefjell området er det i første rekke lettere leveranser av dagligvarer som ønskes testet ut, med flyvinger fra JOKER Mountain Lodge og ut i hytte- og fritidsområdet. Testarena Norefjell har tidligere testet denne type leveranser på vei og konkludert med stor interesse og betalingsvillighet fra markedet. En av utfordringene ved utkjøring av matvarer på vei har vært alle bomveiene inn til hytteområdene. Ved leveranser i luften vil dette hinderet forsvinne. Hvilken type varer til hvilke tidspunkter i døgnet har også vært en del av undersøkelsene i forprosjektet fra den hel-digitale fjellbutikken. Selv om butikken ligger oppe på fjellet vil leveranser med droner bety vesentlig utslippsreduksjon i området.

Videre har Sigdal kommune ved helse og omsorg uttrykt ønske om uttesting av leveranser i forbindelse med hjemmetjenestens arbeid. Her kan det være snakk om matvarer, medisiner og andre hjelpemidler hjemmetjenesten har behov for. Målsettingen er at «de varme hendene» i hjemmetjenesten skal kunne yte mere hos brukerne og ikke bruke tid på transporter frem og tilbake.

Kommunene rundt Norefjell har spredt bosatt befolkning, og tilgangen på medisiner skjer i første rekke fra butikk. Behovet for transport av ulike type medisiner fra lokale utleveringssteder vil også være et satsningsområde. Fra samtalene med droneleverandøren Aviant AS har vi blitt informert om at dialog er igangsatt med Legemiddelverket for å klargjøre for denne type transporter. Dette vil absolutt kunne være et fremtidig satsningsområde.

Tilbakemeldingene fra blant annet USN og Kongsbergindustrien om fokus «multipurpose» utnyttelse av droneverktøyet vil være vesentlig i et fremtidig arbeid. Det vil derfor være et stort fokus på å finne gode, bærekraftige og skalerbare forretningsmodeller for det fremtidige arbeidet i Norefjell. Testarena Norefjell har allerede innhentet tilbud på oppstart av droneleveranser i et eventuelt hovedprosjekt i Norefjellområdet fra Aviant AS. Tilbudet består i arbeid med godkjenning av flyvninger og kartlegging av områder for flyvninger, samt operativ gjennomføring av droneleveranser. Her vil flyvninger kunne starte allerede høsten 2023.

Videre har Kongsbergregionen ved tjenestesamarbeidet vist stor interesse for å engasjere seg i et felles skalerbart arbeid knyttet til helserelaterte tjenester, så som Sigdal kommune sin interesse. Videre ønsker Kongsbergregionen å se på muligheten for å utnytte droner i sin virksomhet knyttet til Responssenteret i Kongsberg. Her er det for tidlig å være konkret på oppgaver, men dette skal utredes videre inn mot et eventuelt hovedprosjekt.

Risiko og barrierer ved gjennomføring

I forbindelse med droneflyvninger vil det selvfølgelig være risiko og barrierer for gjennomføring. Dette vil i det videre arbeidet få stor oppmerksomhet. Her må det fokuseres på hvor nærme leveringsstedet det blir anledning til å fly av sikkerhetsmessige årsaker. Hvordan påvirkes omgivelsene av støy fra dronen, hvilke emballasjekrav vil stilles for ulike varer. Dette er noen av disse vesentlige faktorene som det må fokuseres mye på i det videre arbeidet. Kommunikasjon for å skape aksept for denne type utprøving vil også vies stor oppmerksomhet.