Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Krødsherad 2018-2023

Kommunen sendte planprogram for trafikksikkhetsplanen på høring etter møte i formannskapet 19. oktober 2017. I planprogrammet ble det beskrevet 5 fokusområder innafor planområdet:

  1. Alle fylkesveier og kommunale veier i kommunene, med av/påkjøringer til private veier.
  2. Sentrumsområde Noresund - Fokus på god tilrettelegging for trygg sambruk/samhandling mellom bilister og gående/syklende. Aktuelle områder er ved skole, barnehage, offentlige bygg (kommunehus og kirke), og næringsbygg.
  3. Sentrumsområde Krøderen - Fokus på god tilrettelegging for trygg sambruk/samhandling mellom bilister og gående/syklende. Aktuelle områder er skole, barnehage, næringsbygg og turistanlegg.
  4. Reiselivsområde Norefjell - Fokus på god tilrettelegging for trygg sambruk/samhandling mellom bilister og gående/syklende/skiløpere.
  5. Forebygge viltpåkjørsler gjennom tiltak og sikre forsvarlig håndtering av påkjørt vilt.

Norefjell blei tatt inn for å få en helhet i arbeidet vårt med trafikksikkerhet. Skoler og nærområder er helt klart viktig, men det ferdes både store og små, på akebrett, ski, i barnevogn, på sykkel og til fots på veiene på fjellet også.

I planens vedlegg 1 Handlingsplan for fysiske trafikksikkerhetstiltak er det tatt inn ønsker om flere tiltak på private veier på fjellet.

Planen skal revideres ila. 2023 og trafikksikkerheten på fjellet vil være like aktuell for kommende planperiode.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Krødsherad 2018-2023 sammen med alle vedleggene, finner du nedenfor, og på Krødsherad kommunes nettsider for kommunedelplaner her

Kommunedelplan Trafikksikkerhet i Krødsherad 2018-2023 (PDF, 493 kB)