Norges mest bærekraftige hyttefelt

Vi har tatt turen innom det nye næringsbygget ved Molund i Nedre Eggedal, her møter vi gründer og daglig leder av Ly hytta Bjørn Olav Leer, han deler kontorfellesskap med flere av bygdas næringsdrivende. Leer er en engasjert type, som politiker, styreleder, daglig leder og småbarnsfar er det mange baller som skal landes både på jobb og privat.

Bjørn Olav gir oss en visningsrunde, det er tidlig og rolig på bruket. Vi tar plass rundt bordet, og nå retter nysgjerrigheten seg mot å høre siste nytt om hyttenæringens bærekraftsarbeid, og hva det nyoppstartede prosjektet «Norges mest bærekraftige hyttefelt», skal fokusere på.

Utvikler modell for bærekraftige hyttefelt.

Leer forteller at dette prosjektet samler hytteutviklere, håndverkere, leverandører, grunneiere og arkitekter til et bedriftsnettverk for bærekraftig hytteutvikling. Aktørene i nettverket skal sammen med Sigdal kommune delta i en serie workshops med innlegg fra ledende fagfolk, for å bygge kompetanse og felles forståelse for hva som gjør et hytteområde bærekraftig, basert på dette skal vi utvikle en modell for bærekraftige hyttefelt.

Ly hytta går i bresjen for ny og bærekraftig standard

Buskerud Næringshage stiller med prosjektleder for prosjektet. LY hytta er en av hovedsamarbeidspartnerne i prosjektet, og det er gjennom deres bærekraftsarbeid at behovet for dette prosjektet har dukket opp. Erkjennelsen av at det ikke er tilstrekkelig med ei bærekraftig hytte, men at det er nødvendig å ha kontroll på prosessen fra et mye tidligere tidspunkt og legge premisser for utviklingen helt fra plan- og reguleringsbeidet. Målet for Ly hytta er klart: de vil gå i bresjen for å etablere en ny og bærekraftig standard for utviklingen av hytteområder.

Bærekraftig hyttefelt – hva er det?

Ett bærekraftig hyttefelt er utvikling av hytteområder som både er miljømessig-, økonomisk, - og sosialt bærekraftige, sier Leer, videre sier han at dette innebærer blant annet å benytte løsninger som:

• Reduserer naturinngrep.

• Ivaretar naturmangfold.

• Reduserer klimautslipp fra materialer, bygg- og anleggsprosess og bruk av hytta.

• Reduserer transport.

• Kompenserer for de inngrep som gjøres.

• Sørger for mest mulig lokal verdiskaping.

  - Målet er å skape en felles forståelse for hva som må til, og finne fram til konkrete tiltak vi kan gjøre. Neste steg er å teste det på ett faktisk sted, sier Leer.

For å utvikle bærekraftige hytter, må en ha kontroll på prosessen helt fra start – før reguleringsarbeidet påbegynnes. Når vi tar tak i dette, gjennomfører workshops der vi samler alle rundt samme bord, og sørger for at kommunen, hytteutviklere, leverandører og grunneiere får oppdatert kunnskap på de viktigste temaene og sammen diskuterer seg fram til bærekraftige løsninger, har vi lagt grunnlaget for ny praksis. Prosjektet vil bidra til bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping, samtidig som den grønne omstillingen i hyttenæringa i området skyter fart. Målet på lang sikt er å etablere «den nye normalen» for utvikling av hytteområder i fjellet.

Det er lagt opp til bruk av innovative metoder og utstrakt samskaping på tvers av offentlig og privat sektor, samt på tvers av bransjer.  - For å lykkes er vi totalt avhengig av at alle deltagere er involvert fra start til ferdigstillelse, sier Leer.

Samarbeidet med kommunene

Bjørn Olav sier at hadde ikke kommunen vært en lagspiller i prosjektet så hadde det ikke fungert. Sigdal kommune er partner og deltager. Kommuneplanlegger og andre relevante fagpersoner i kommunen deltar i workshopserien om bærekraftig hytteutvikling, dette både for å utvikle og dele kompetanse og erfaringer. – Vi ser stadig hvor viktig det er å ha alle partnerne rundt samme bord for å få et helhetlig bilde. Uten kommunen hadde en vesentlig brikke manglet, forklarer han.

Kommunenettverk

I avtalen som er tegnet med kommunen er det fokus på å kunne bidra til å realisere et kommunenettverk for bærekraftig hytteutvikling. Ta en aktiv rolle i forming av nettverket og gjennomføring av nettverksmøter. Kommunenettverket for bærekraftighytteutvikling er et konkret initiativ for å spre kunnskap og erfaringer fra dette prosjektet og samtidig skape en arena for deling av erfaringer også fra andre prosjekter rundt samme tema.

Sigdal kommune er Norges femte største hyttekommune med sine om lag 5000 fritidsboliger. Veksten i hyttenæringa og utviklingen av fritidsboliger i fjellet i vår region er eksplosiv. Det har stor betydning for den lokale verdiskapinga, og skaper vekst og optimisme i mange lokalsamfunn. Samtidig skaper det en del åpenbare utfordringer: hvor bærekraftig er denne veksten? Hvor mye natur er det forsvarlig å beslaglegge og gjøre massive inngrep i for å etablere hytter, veier og all annen nødvendig infrastruktur? Er det bærekraftig for kommunene å selge ut land bit for bit til eksterne utviklere, slik at det blir minimalt med varig lokal verdiskaping? Hvor bærekraftig er det at flere og flere familier besitter flere fullstandard boenheter, både bolig og hytte, der den ene bare brukes få døgn i året?

Hvor stort klimaavtrykk er det forsvarlig å skape med materialbruken som kreves til produksjonen av ei hytte? Er det bærekraftig å fortsette med nedbygging av arealer i høyt tempo, eller vil en fortsatt hyttebygging kreve nytenking fra både planmyndigheter, utviklere, leverandører og forbrukere? Det er mange dilemmaer og spørsmål å ta tak i i prosjektet, og det har blitt mange gode diskusjoner.

LY hytta har utviklet to hyttemodeller, der det i utviklingen har vektlagt miljø og bærekraft i utforming, materialvalg og produksjonsprosess. Bedriftens ønske om bærekraftig hytter har utløst dette prosjektet, for det åpenbare er at de er avhengige av veldig mange faktorer som er på utsiden av hytteveggen. Faktorer som infrastruktur, tomteutvikling, VA-løsninger også videre, og her ligger makten i stor grad hos grunneier, regulerings- og planmyndigheter. Økt kompetanse og felles forståelse er avgjørende både for at LY hytta skal oppnå sine mål, og for at ringvirkningene kan bli store og positive for Sigdalssamfunnet og for hyttekommuner og deres næringsliv både i regionen, og ellers i Norge som sliter med de samme utfordringene.

En bærekraftig ressursbruk er nødvendig for å sikre fremtidig drift. Begrenset tilgang på ressurser vil utløse behov for sirkulære verdistrømmer og tvinge frem behov for å utvikle nye løsninger. Virksomheter som legger dette til grunn i sin forretningsdrift vil være best forberedt i årene som kommer. Det er på høy tid å ha ambisjoner om å utvikle bærekraftig hytteliv - gjennom bærekraftige hytter, områder og tilrettelegging for bærekraftig bruk. Vi må forholde oss til:

  • knapphet på tilgang på nytt areal
  • generert transportbehov ved etablering og bruk
  • energi- og ressursforbruk for nye bygg
  • løpende energibehov i forhold til antall bruksdøgn
  • bevaring av naturmangfold
Befaring med prosjektets deltagere

Langsiktige effekter og overføringsverdi

Resultatet av dette prosjektet skal deles og gjenbrukes, slik at det kan inspirere og sette i gang flere med bærekraftig hytteutvikling. Prosjektet planlegger å lansere en veileder for bærekraftig hytteutvikling på nyåret. Den vil oppsummere prinsippene som prosjektet har jobbet seg fram til gjennom 6 workshops. – Vi håper det vil være stor interesse for veilederen hos både grunneiere, næringsdrivende og kommuner framover, sier prosjektlederen.

Søknaden i forbindelse med tilskudd til prosjektet kan du finne her:  Næringsutvikling og Innovasjon i Viken 2021 (PDF, 106 kB)