Viken Mobilitetspunkt Lillestrøm – Halden – Krødsherad

Bakgrunn for prosjektet

Inspiria ble våren 2021 bedt om å utvikle et konsept for gjennomføring og testing av reisevanefordeler i utvalgte områder i Viken i 2021. Etter oppstart viste prosjektet seg å være mer tidkrevende enn forventet, og ble derfor forlenget til juni 2022. Den økonomiske rammen ble økt fra 400 000,- per kommune til 600 000,- per kommune. Det overordnede målet for prosjektet ble uttrykt slik: Demonstrere elsykler og skape engasjement

Videre ble dette brutt ned i følgende delmål:

  1. Bidra til videreutvikling av grønn adferd på reiser innad i kommunen.
  2. Prøve ut diverse tiltak som kan være aktuelle og som supplerer det kommunen selv gjør fra før.
  3. Gjennomføre tiltakene slik at de i seg selv kan gi endring i pilotperioden, men også som læring for videre utvikling av grønn mobilitet i kommunen.
  4.  Gjennomføre tiltak og dokumentere disse på en slik måte at det er læring fra dette ovenfor andre tilsvarende kommuner.

Valg av kommuner 

Inspiria drifter fra før ordningene HjemJobbHjem (HJH) i Nedre Glomma og Grønn Jobbvei (GJV) i Buskerudbyen. Disse ordningene er forankret i nullvekstmålet, og skal bidra til reduksjon i bilandelen. Kjernen i ordningene er et sett med ulike reisevanefordeler som skal legge til rette for at ansatte i medlemsbedrifter kan velge å bruke mer sykkel, gange og kollektiv og redusere sin bilbruk.

Dette prosjektet tok utgangspunkt i HJH og GJV, men inkluderte ikke reisevaneundersøkelser og andre mer komplekse tilnærminger som krever et langvarig samarbeid med den enkelte bedrift.

Lillestrøm, Halden og Krødsherad kommuner ble valgt som oppstartskommuner. Dette er kommuner som er geografisk spredd i fylket og som har ulike utfordringer knyttet til trafikk. Lillestrøm fungerer som knutepunkt for store deler av trafikken på Romerike og har store trafikale utfordringer, spesielt på Nedre Rælingsveg. Kommunen satser aktivt på sykkel. Halden har et stort, innovativt miljø innen grønn mobilitet og er svært godt egnet for en slik satsning. Flere store bedrifter ønsker å jobbe med sine ansattes reisevaner. Krødsherad har ikke samme trafikkutfordringer som Oslo-nære kommuner, men tidvis store trafikale utfordringer i forbindelse med fritidsinnbyggere.

Aktuelle reisevanefordeler i prosjektet

Rapporten fra prosjektet er ferdigstilt (PDF, 2 MB)- nedenfor kan du lese utdrag fra resultatene fra sykkelgledeprosjektet i Krødsherad. 

Mobilitetspunkt Krødsherad

Krødsherad er en liten kommune, men vi jobber aktivt med grønn mobilitet. Dette drives i stor grad av behovet for å tilby nye og gode løsninger til hyttefolket. Gjennom Viken Mobilitetspunkt Krødsherad ønsket vi å tilby reisevanefordeler til innbyggerne. Arbeidet i Krødsherad startet med et oppstartsmøte med kommunens kontaktperson med påfølgende omvisning i kommunen. Ordfører deltok på deler av møtet. Ettersom kommunes ønske var et bredt tilbud til våre innbyggere, samt at køproblematikk ikke er relevant, ble det valgt en tilnærming med mål om å spre bevissthet rundt grønn mobilitet til så mange som mulig.

Oversikt over aktiviteter i Krødsherad 2021

Aktivitetsdager på Noresund og Krøderen

9. oktober arrangerte Inspiria en åpen sykleglededag i Noresund. Arrangementet var vellykket, til tross for store nedbørsmengder. Omtrent 150 personer var innom i løpet av dagen.

Kommunen var godt representert ved både prosjektleder Ellen Anne Bye til stede under hele arrangementet og med ordfører Knut Martin Glesne på besøk.
Noresund velforening var også til stede med flere av sine medlemmer og sin leder i spissen.

Store som små laget seg sin egen smoothie ved hjelp av Inspirias sykkelsmoothie og den nye allmendansen «Sykkeltur», laget av vår egen Thor Erling var en stor hit. Mange fikk prøvd elsykkel og elsparkesykkel for første gang og for mange fikk oppleve elsykkelgliset.

14. mai arrangerte Inspiria, i samarbeid med kommunen og Krøderen velforening sykleglededag på Kryllingparken i Krøderen. Omtrent 300 personer møtte opp. Eirik Ultang, norgesmester i trialbike deltok og viste tricks. Han gledet de oppmøtte med sine sykkelferdigheter og lagde show rundt dette. Han tok seg også tid til å lære bort et triks eller to. En lokal sykkelreparatør fikset de oppmøttes sykler.

Begge dagene ble kommunisert ut i god tid, gjennom sosiale medier og egne plakater laget for anledningen. Kommunen og velforeningene deltok aktivt i både planlegging og gjennomføring slik at arrangementene hadde god lokal forankring.
 

 

Aktiviteter på skolene i kommunen

Videre sier rapporten: 

Dialog og oppfølging av en engasjert og dyktig kommuneadministrasjon

Krødsherad kommune, ved prosjektleder Ellen Anne Bye, har vært en god samarbeidspartner. De har vært imøtekommende, løsningsorienterte og har uttrykt et sterkt ønske om å skape så mye innhold og aktiviteter som mulig i prosjektet. Dette er en annerledes erfaring enn fra de øvrige kommunene, og legger et svært godt grunnlag for å oppnå gode resultater. I samarbeid med en kommune så langt unna Inspiria har denne innsatsen vært ekstra viktig.

Erfaringene viser at en engasjert og driftig vertskommune bidrar til å skape god lokal forankring, noe som igjen gjør at man når godt ut i befolkningen med tiltak. Andre lokale aktører som velforeninger kan også være veldig viktige samarbeidspartnere.

Justering av reisevanefordeler til små kommuner

Det er annerledes å jobbe med grønn mobilitet i en kommune som Krødsherad enn i f.eks. Lillestrøm eller Fredrikstad. Når forholdene er annerledes, må også reisevanefordelene være annerledes. I Viken Mobilitetspunkt Krødsherad har dette betydd at arrangementene har et sterkere fokus på aktiv transport enn nullvekstmål. Når dette ikke er blitt gjort godt nok, som var tilfelle med motivasjonsforedraget, treffer ikke tiltakene.

Dette er viktige erfaringer som gir mye læring. Det er mange små kommuner i Viken som hver for seg har ulike trafikksituasjoner, og det vil i fremtiden være viktig å etablere et like godt samarbeid som ble gjort i Krødsherad.

Prosjektgjennomføring andre steder i Viken enn Østfold

Viken er et stort fylke og det er langt fra Sarpsborg til Krødsherad. Koordinering og møter er, i all hovedsak, blitt gjennomført digitalt, noe som har fungert utmerket. For å minimere transportbehovet mellom Sarpsborg og Krødsherad har det vært et mål å koordinere aktivitetene. Det ble f.eks. gjennomført 3 dager med Sparkz og Fossilfri, dette ble gjort påfølgende dager. Aktivitetsdagen 14. mai ble gjennomført med samme utstyr og personell som en aktivitetsdag i Ski 13. mai.

Erfaringene viser at det er uproblematisk å drive et slikt prosjekt, men det krever noe mer planlegging av logistikk. Med tanke på Inspirias store volum av tiltak og arrangementer innen grønn mobilitet er det gode muligheter for å utnytte stordriftsfordelene dette kan gi.

Les hele rapporten her (PDF, 2 MB)