Grønn transport rundt Norefjell

Grønn transport rundt Norefjell

Grønn og sømløs mobilitet har vært et satsingsområde for kommunene rundt Norefjell. Det har blitt lagt ned mye ressurser i å tenke både mer kollektivt, tilrettelegge for alternativ transport, som elsykler, og ikke minst med en innovativ satsing med selvkjørende buss. Alt dette er en del av en langsiktig satsing som har som mål og knytte enda tettere bånd mellom Norefjell og omegn – og å sette Norefjell på kartet som en destinasjon med fokus på bærekraft.

 

 

   

   

Grønn transport

Planlegg reisen din til Norefjellregionen

Visste du at det finnes flere muligheter for å reise til, fra og rundt på Norefjell når du kommer med transport fra Oslo, Hønefoss eller Drammen? "Helt frem" transport tjenesten korresponderer med flere av avgangene fra disse byene. Planlegger du tur til Norefjell, er Noresund den ankomst- og avgangs holderplassen nærmest fjellet og skisenteret, med mindre du benytter Norefjellekspressen ( i ferieperioder) eller Flyplass shuttle. 

Grønn transport

«Helt frem» - mobilitet som visker ut kommunegrensene

Klimasats gir utvikling av mobilitet i Norefjellregionen Siste tiårene har gitt en utvikling av rekreasjonsmessig byspredning i fjellet, og et sterkt økende brukertall av infrastruktur og handel i regionen. Kommunene i regionen ønsker å legge til rette for en klimavennlig og attraktiv utvikling av mobilitet på hele destinasjonen. Klimasats gir oss mulighet til å arbeide målrettet med mobilitetsløsninger både for person- og varetransport i Norefjellregionen, både på fjellet og i bygdene rundt. Det er en jobb som må gjøres i forhold til å teste ulik logistikk, da brukergruppene har ulike behov og antallet er sterkt varierende gjennom uka, sesong og år. Det må også bygges en forretningsmodell i mulighetsrommet mellom offentlig og privat, for å sikre langsiktige og bærekraftige tjenester. Norefjell regionen arbeider tett sammen med Viken Fylkeskommune i mobilitets arbeidet, da skaleringspotensialet er stort til ferie og fritidsområder både i fjellområder og ved kysten. Vår samarbeidspartner Testarena Norefjell er en del av Kongsberg By&Lab, noe som gir oss tilgang til teknologibyen Kongsberg og teknologimiljøer tilknyttet denne. Vi har også et tett samarbeid med USN – Universitetet i Sør-Norge. Gjennom studier av rammebetingelser, brukeraksept, reisemønstre, samt drifts og forretningsmodellering vil prosjektet utvikle kunnskap som støtter opp om en god og smidig innføring av bærekraftige og framtidsrettede mobilitetstjenester på reisemål i distrikt.  

Grønn mobilitet

Viken Mobilitetspunkt Lillestrøm – Halden – Krødsherad

Bakgrunn for prosjektet Inspiria ble våren 2021 bedt om å utvikle et konsept for gjennomføring og testing av reisevanefordeler i utvalgte områder i Viken i 2021. Etter oppstart viste prosjektet seg å være mer tidkrevende enn forventet, og ble derfor forlenget til juni 2022. Den økonomiske rammen ble økt fra 400 000,- per kommune til 600 000,- per kommune. Det overordnede målet for prosjektet ble uttrykt slik:  Demonstrere elsykler og skape engasjement Videre ble dette brutt ned i følgende delmål: Bidra til videreutvikling av grønn adferd på reiser innad i kommunen. Prøve ut diverse tiltak som kan være aktuelle og som supplerer det kommunen selv gjør fra før. Gjennomføre tiltakene slik at de i seg selv kan gi endring i pilotperioden, men også som læring for videre utvikling av grønn mobilitet i kommunen.  Gjennomføre tiltak og dokumentere disse på en slik måte at det er læring fra dette ovenfor andre tilsvarende kommuner.  

Grønn transport

En vellykket testpilot er gjennomført og en drøm har slått rot i kommunene

«Velferdsteknologi på et bærekraftig reisemål» – gjør det umulige mulig – hadde bare polet, for Olaf sin del, åpnet dørene litt tidligere på formiddagen.

Grønn transport

Topper bærekraftsarbeidet med selvkjørende buss

Som et resultat av arbeidet med grønn og sømløs mobilitet på Norefjell, ble Krødsherad og Sigdal kommuner utstyrt med sin første selvkjørende buss i august og september – til glede for både beboende og besøkende fra alle verdenshjørner.

Nyheter

På oppdrag for Norefjellregionen

Masterstudenter fra Universitetet i Sør-Øst Norge på oppdrag for Norefjellregionen Det er satt av midler til akademia og eksterne ressurser i forbindelse med at regionale og nasjonale myndigheter oppfordrer offentlige etater til å i større grad benytte seg av forsknings- og utdanningsinstitusjoner i sitt arbeid. I denne sammenheng har Krødsherad kommune, tidligere i år, tegnet en intensjonsavtale med Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) om forskningsprosjektet - Norefjell: Forretningsmodeller for smart Cities. Prosjektperioden startet i Mars og ble sluttført i August.  Selv om oppdraget er sluttført og USN har presentert sitt arbeid med "Smart Mobility - State of the art" og "Smart Mobility - Review State of art", så er ikke samarbeidet lagt på is.  - Vi kommer til å ha tett kontakt med USN studentene fremover, og kanskje kan vi vinkle og tilpasse forretningsmodellene i masteroppgaven til vårt behov i Norefjellregionen.

Grønn transport

Selvkjørende buss - Norefjellregionen som testarena

Norefjellregionen er blitt en testarena for persontransport, varetransport og selvkjørende kjøretøy. Vi tester ut en kombinasjon av person- og varetransport, samtidig som vi tester teknologien og brukererfaringer med en selvkjørende buss i Eggedal og på Noresund. 

Grønn transport

Innovasjonskonkurranse for smart og bærekraftig stedsutvikling

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA, høsten 2019, til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Krødsherad kommune var en av 3 kommuner som gikk av som vinnere etter første fase av konkurransen.  Her kan du lese mer om vinnerprosjektene. I mars utlyste Krødsherad kommune en en   åpen innovasjonskonkurranse om  grønn og sømløs mobilitet for Norefjell   for besøkende og fastboende , sammen med Innovasjon Norge, Nordic Edge og Doga. Formålet med konkurransen er å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter. Her kan du lese mer om innovasjonskonkurransen. Innleveringsfristen for løsningsforslagene i den åpne innovasjonskonkurransen ble etter noe utsettelse satt til 31.mai 2020. Onsdag 23.september i tidsrommet kl.11:30-12:00 ble de endelige vinnerne kunngjort live under Nordic Edge expo 2020 i Oslo. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil annonsere vinnerne, ordføreren i Krødsherad, Knut Martin Glesne, ordføreren i Utsira, Marte Eide Klovning og DOGA direktør Tor Inge Hjemdal vil være tilstede på scenen under annonseringen. Her finner du programmet for konferansen den 23.09.2020.

Grønn transport

Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Krødsherad 2018-2023

Kommunen sendte planprogram for trafikksikkhetsplanen på høring etter møte i formannskapet 19. oktober 2017. I planprogrammet ble det beskrevet 5 fokusområder innafor planområdet: